Podmínky registrace

1. Platná registrace – Registrace je považována za platnou pouze tehdy, je-li registrace on-line potvrzena úhradou za zkoušku. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději v poslední den registrací, a proto je nutné provést platbu alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Pozdní registrace – Kapacita zkoušek je omezena. V případě pozdních registrací kontaktujte příslušné centrum.

3. Termíny zkoušek – Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny University of Cambridge ESOL a nelze je měnit. Termíny ústních částí jsou určovány místně.

4. Rozpis zkoušky
Zimní termín zkoušek
Celkový rozpis na zkoušky KET, PET, FCE (13/12) obdržíte do 14. 11. 2014, CAE, CPE obdržíte do 7. 11. 2014

5. Závaznost přihlášky – Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný stupeň.

6. Vrácení 50% poplatku za zkoušku – Nárok vzniká kandidátovi, který se nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci. Žádost doložená lékařským potvrzením musí být doručena do příslušného registračního místa nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky. Na pozdější žádosti nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel.

7. Vrácení 100 % poplatku za zkoušku – Nárok vzniká kandidátovi, který zruší registraci před ukončením řádného registračního období.

8. Odstoupení nebo nesložení zkoušky – Kandidátovi v tomto případě nevzniká nárok na vrácení poplatku.

9. Zvláštní požadavky na průběh zkoušky – V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky informujte příslušné centrum nejpozději do konce registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře – specialisty.

10. Zajištění zkoušky – British Council se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců.

11. Materiály ze zkoušky – Po zkoušce jsou všechny materiály odeslány na hodnocení do University of Cambridge a nejsou poskytovány k nahlédnutí.

12. Všichni kandidáti (kromě kandidátů na zkoušky KET/PET/FCE for Schools a zkoušky KET), kteří skládají cambridgeskou zkoušku, budou v den zkoušky vyfotografování a fotografie bude bezpečně uložena na webové stránce Cambridge ESOL, sloužící k ověření výsledku zkoušky. Pokud je kandidát mladší 18 let, musí před samotným konáním zkoušky poskytnout souhlas rodiče či zákonného zástupce se svým fotografováním. Formulář souhlasu je ke stažení zde.

13. Stížnost na průběh zkoušky - V případě stížnosti na průběh zkoušky prosím kontaktujte supervisora bezprostředně po vykonání zkoušky a vyplňte s ním speciální formulář. Na pozdější reklamace bohužel nebude brán zřetel.

14. Omezení odpovědnosti – British Council spolu se vzdělávacími institucemi poskytujícími zkoušky podniknou všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity služeb. Rádi bychom Vás však upozornili, že nemůžeme nést zodpovědnost za jakákoli přerušení, jež jsou způsobena okolnostmi mimo naši kontrolu. Pokud budou zkoušky nebo jejich výsledky přerušené, zrušené nebo opožděné, budeme usilovat o navrácení se ke standardu v co nejkratším možném čase. Odpovědnost organizace British Council je v takovém případě omezena na vrácení registračního poplatku za zkoušku nebo přeložení zkoušky na pozdější datum.